Öğrencilere Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumların Ruhsatlarını Hangi Kurum Verecek ?

Ülkemizde Adanada yaşanan yurt yangını sonrasında ortaya çıkan bazı gerçekler, yurtlarla ilgili mevzuat konusunda bir takım düzenlemelerin yapılmasının ne denli zorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve bu doğrultuda 09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6764 Sayılı Kanun” yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Söz konusu Kanunun 5 inci maddesi ile “öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların” ruhsatları Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkisini devrettiği valilikler tarafından verilecektir. Bununla ilgili olarak bakanlıkça ayrıca bir yönetmelik hazırlanacak ve bu yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun tasarısının yasalaşması ile öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından bakanlık tarafından yeni bir yönetmelik yayımlanacak.

09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanuna göre artık belediyeler “öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara” ruhsat düzenlemeyecek ve bu gibi yerlerin denetimleri İl yada İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir. Bu denetim yetkisi illerde Valilikler, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak komisyonlar aracılığı ile de yapılabilecektir.

Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların ruhsatlarına ilişkin, belediyeler arasında farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Bilindiği üzere özel öğrenci yurtları 3 Kasım 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine göre açılarak işletiliyor ve denetleniyordu. Yurtların açılış izinleri valiliklerce, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da belediyelerce veriliyordu. Yeni düzenleme ile bu farklılıklar ortadan kaldırılıyor ve artık ruhsat verme ve denetme tek elden yürütülür hale getirilmiş oluyor.

TBMM’deki kanun tasarısının yasalaşmasının ardından daha önce, belediyeler, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarının inisiyatifinde bulunan, öğrenciler için barınma hizmeti sunan konukevi, misafirhane, apart gibi ticari işletmeler için açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uhdesine geçmiş oluyor. Bu düzenleme ile öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların denetlenmesi ve mevzuata aykırı durumlarının tespiti halinde, kapatma işlemleri de yine aynı şekilde bakanlığın yetkisine geçmiş oluyor.

Söz konusu Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

(09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete 6764 sayılı Kanun)

“MADDE 5- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”